BEACH SPORT
Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

NYILATKOZAT
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MEGALKOTÁSA ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ HELYEZKEDÉS TÁRGYÁBAN

A BEACH SPORT Korlátolt Felelősségű Társaság(cégjegyzékszám: 02-09-078185, adószám: 23690822-2-02, székhely: 2090 7700 Mohács, II. Lajos utca 16. B. ép., a továbbiakban mint Szolgáltató (adatkezelő) a mai napon megalkotja az alábbi adatvédelmi szabályzatot, és egyidejűleg annak hatálya alá helyezkedik. A BEACH SPORT Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos nemzeti jogszabályokban foglaltaknak, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel az alább felsorolt jogszabályokra:

– Az adatvédelmi szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.):

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a);

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.);

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről;

– A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)

A Jelen adatvédelmi szabályzat irányadó a https://hella.beachsportse.hu oldalra.
Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:
https://hella.beachsportse.hu/Content/documents/AdatkezelesiSzabalyzat_BeachSsportKft.pdf

A BEACH SPORT Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. A szabályzat esetleges jövőbeli módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A BEACH SPORT Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A BEACH SPORT Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: BEACH SPORT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7700 Mohács, II. Lajos utca 16. B. ép
E-mail: [email protected]
Telefon: +36-20-2001867
Cégjegyzékszám: 02-09-078185
Adószám: 23690822-2-02

 

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, továbbá a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

ALAPELVEK

a) A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

b) Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

c) Adattakarékosság elve: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

d) Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

e) Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;

f) Az integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

g) Az elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

(I) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

(II) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

(III) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

Érintettek, a technikai adatok tekintetében, a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit azzal fogadják el magukra nézve kötelező erejűnek, hogy a https://hella.beachsportse.hu oldalt információ szerzés céljából felkeresik és/vagy az oldalra belépnek. Minden egyéb adatat vonatkozásában – a személyes vagy on-line regisztrációs folyamat alatt adott – hozzájárulással, fogadják el az Érintettek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. Utóbbi esetben az Érintett, a megadni kért valamennyi adata esetén az üres checkbox (jelölőnégyzet) bejelölésével járul hozzá ahhoz, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján -, az Adatkezelő a megadott személyes adatait a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje azzal, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

ÉRINTETTEK KÖRE

Különös figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelet 1. cikk, (1)-(2) bekezdése szerinti tárgyra, Érintettnek minősül:

(I) a pályabérlés és pályahasználat céljából, a 1021 Budapest, Vadaskerti utca 1-3 szám alatt sportpályán, személyesen megjelenő vendég,

(II) a https://hella.beachsportse.hu oldal látogatója, és

(III) a https://hella.beachsportse.hu oldal regisztrált felhasználója.

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA

A vendég a pályafoglalás alkalmával tett írásbeli hozzájáruló nyilatkozattal, a https://hella.beachsportse.hu oldal látogatója a technikai adatok tekintetében az oldalra lépéssel automatikusan; a https://hella.beachsportse.hu oldal regisztrált felhasználója pedig a technikai és egyéb – hozzájárulással megadott adata tekintetében – a regisztráció véglegesítésével, hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. Érintettnek az Adatkezelő jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött regisztrációban szereplő adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi IT rendszerein keresztül. illetőleg tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására tekintettel (adatfeldolgozó). Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől. E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak. A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

 

AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA

A weblap látogatásával, valamint a regisztrációval továbbá pályafoglalással összefüggő adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, az ügyfélkapcsolatok biztosítása és a számviteli szabályok szerinti számla kiállítása.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

Név (vezeték- és keresztnév), elektronikus levélcím, ország, megye, város, irányítószám, utca, házszám, számlázási adatok, telefonszám, IP cím. Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni Adatkezelő részére (valótlan adatok megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

 

A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK RÉSZLETEZÉSE

Személyes adat / Az adatkezelés célja

Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

Teljes név (Vezeték-és keresztnév): A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Elektronikus levélcím (E-mail cím): Regisztráció aktiválása; Kapcsolattartás a Megrendelővel.

Telefonszám: Kapcsolattartás a Megrendelővel. A számlázással, vagy a szolgáltatást érintő kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

IP-cím: A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A https://hella.beachsportse.hu oldalon a böngészés során meglátogatott aloldalak adatai: A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A https://hella.beachsportse.hu oldalon böngészéssel eltöltött idő: A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A böngésző típusa: A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

Az operációs rendszer típusa: A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

 

AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, fax szám, lakcím.

 

AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Felhasználó regisztrációjától annak törléséig tart.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

A kezelt személyes adatok megismerésére az adatkezelés ideje alatt jogosultak a BEACH SPORT Kft. munkatársai, valamint a társaság mindenkori könyvelése jogosult.

 

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 7700 Mohács, II. Lajos utca 16. B. ép.

– e-mail útján az [email protected] címen,

– telefonon a +36-20-2001867 számon.

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

„jelszóval védett munkamenethez használt cookie”

„biztonsági cookie-k”
„Szükségszerű cookie-k”
”Funkcionális cookie-k”
„weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k”

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE
Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.

 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE:
A weboldalt látogatói és regisztrált felhasználók.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 1 nap, 1 év, illetve 2 évig tart. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

ON-LINE FIZETÉS

AZ ADATKEZELÉS TÉNYE: Az adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

AZ ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA: A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az online fizetést választó minden Felhasználó esetében az online-fizetés lebonyolítása. A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket.

A KEZELT ADATOK KÖRE: Név, cím, telefonszám, e-mailcím, bankkártyaadatok, tranzakciós jogcím és összeg.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE: Az online fizetés lebonyolításáig tart. Az érintett kérheti az online fizetést biztosító adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

ADATTOVÁBBÍTÁS: Kártyás befizetésre az OTP Mobil Kft. (Székhely:1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., C:01-09-174466, Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, E-mail: [email protected] által működtetett online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség.

A SimplePay szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ASZF elérhető: http://simplepay.hu/old/docs/201812/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20181219.pdf

1. sz. melléklet a SimplePay Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez:
http://simplepay.hu/old/docs/201806/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20180614.pdf

SIMPLEPAY ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT: Az online fizetést választó minden Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy az adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

Név: EZIT Kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Adószám: 23493474-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968191

EU közösségi adószám: HU23493474

Bejegyző bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: [email protected]

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely szolgáltatás
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Valamennyi kezelt adat
Az érintettek köre: valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Továbbá a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

SZÁMLÁZÓ SZOFTVER SZOLGÁLTATÓ

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető Cégjegyzékszám: 01-09-303201 Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Adószám: 13421739-2-41 Számlavezető pénzintézet: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 16200209-17064622-00000000 E-mail: [email protected]

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázás
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, cím, jogi személy adószáma
Az érintettek köre: valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása
Az adatkezelés időtartama: 8 év
Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR, 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett
Az adatkezelés célja: Könyvelés
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a)-b)-c)-f) pontja.

 

PANASZKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat / Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím: Kapcsolattartás.

Telefonszám: Kapcsolattartás.

Az érintettek köre: A kifogással élő, panaszt tevő felhasználók.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 7700 Mohács, II. Lajos utca 16. B. ép.
– e-mail útján az [email protected] címen,
– telefonon a +36-20-2001867 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A Facebookon regisztrált neve, illetve email címe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebookon és a https://hella.beachsportse.hu oldalon él a Facebook bejelentkezési lehetőségével.

Az adatgyűjtés célja: A bejelentkezési folyamat egyszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER

ADATKEZELÉS TÉNYE: A jelen adatkezelési szabályzat mellékletévé tett alaprajzi vázrajzon megjelölt kiépítési pontokon az Adatkezelő megfigyelő kamerákat üzemeltet a 1021 Budapest, Vadaskerti utca 1-3 szám alatti sportpálya területén. A kamerák darabszámát, pontos elhelyezkedését, megfigyelési területét, 120 fokos látószögének irányát a melléklet tartalmazza azzal, hogy a kamerák közterületre nem irányulnak. A megfigyelőrendszerre piktogrammal is ellátott figyelmeztető táblák hívják fel a figyelmet a sportpálya több pontján illetve valamennyi bejáratánál. Az Érintett, a sportpályára történő belépéssel adja meg az Adatkezelő részére az adatkezelési hozzájárulást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE: A kamerák 24 órás üzemidővel működnek és a rögzített képanyag 48 óránként törlődik.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás, valamint az f) pont szerinti jogos érdek érvényesítés

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

– személy- és vagyonvédelem
– parkolói rend figyelése
– strandröplabda-pálya rendjének figyelése
– éjszakai terület őrzés

A KEZELT ADATOK KÖRE: A megfigyelőrendszer kizárólag képanyagot rögzít, hanganyagot nem.

A FELVÉTELEK TÁROLÁSI HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA: Adatkezelő a felvételeket a megfigyelés helyén zárt informatikai rendszeren belül rögzíti. A felvételek az érintett kérelmére visszanézhetőek és a rendszeren belül törölhetők. A rögzített képanyag az Adatkezelő mindenkori ügyvezetője számára hozzáférhető.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]